Obecnie brak wolnych mieszkań na wynajem

Warunki przydziału mieszkań

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.  z 2000 r.  Nr 98, poz.1070 ze zm.). Zasady wynajmowania mieszkań w zasobach Opolskiego TBS określa regulamin wynajmowania mieszkań zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa w dniu 20 sierpnia 1998 r. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości  Towarzystwo może wynająć lokal, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez tę osobę pracy w pobliżu miejsca położenia budynku należącego do zasobów TBS.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS 


Obecne zasoby ul. Kaliska
za 2016 za 2016
3565,04 3565,04
1 osoba            5 561,46 zł 1 osoba          4 705,85 zł
2 osoby            8 342,19 zł 2 osoby          7 058,78 zł
3 osoby           10 196,01 zł 3 osoby         8 770,00  zł
4 osoby           12 049,84 zł 4 osoby        10 267,32 zł
5 osób           13 903,66 zł 5 osób         11 978,53 zł
6 osób           15 757,48 zł 6 osób        13 689,75  zł
7 osób           17 611,30 zł 7 osób        15 400,97 zł
 

Kwalifikowanie wniosków

Wnioski o najem mieszkań złożone przez osoby, które partycypują w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach zawartych umów o partycypację rozpatrywane są przez Zarząd OTBS. Wnioski o najem mieszkania złożone przez osoby, które nie partycypują w kosztach budowy lokalu rozpatrywane są przez 3-osobową komisję powołaną przez Zgromadzenie Wspólników, składającą się z:

- przedstawiciela Gminy Opole,
- przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przedstawiciela TBS.

Ostatecznego ustalenia listy, z którymi mogą być zawarte umowy najmu dokonuje wyżej przedstawiona Komisja w oparciu o dane własne oraz  otrzymane od Zarządu Opolskiego TBS. Tryb rozpatrywania wniosków oraz kryteria ich kwalifikacji określa szczegółowo regulamin wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby  Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.

Partycypacja

W celu uzyskania mieszkań w zasobach TBS mogą być zawierane z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań przez  przyszłych najemców lub pracodawców i inne osoby prawne chcących uzyskać mieszkania dla swych pracowników. Przedmiotem umowy o partycypację są wzajemne zobowiązania: - Opolskiego TBS do budowy własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem na rzecz najemcy, który jest jednocześnie partycypantem lub który  zostanie wskazany na najemcę przez partycypanta - pracodawcę lub inną osobę prawną, - partycypanta  - do zapłaty na rzecz Opolskiego TBS kwoty stanowiącej nie więcej niż 30 % kosztu lokalu mieszkalnego, która będzie przeznaczona na przygotowanie i realizację budowy budynku mieszkalnego. Kwota partycypacji stanowi odsetek wartości odtworzeniowej lokalu w dniu podpisywania umowy o partycypację. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania  partycypacji jest zwracana w kwocie zwaloryzowanej stanowiącej iloczyn % udziału w kosztach budowy, określonego w zawartej umowie o partycypację i wartości odtworzeniowej aktualnej w dniu zwrotu. Wartość odtworzeniową mieszkania oblicza się poprzez przemnożenie powierzchni całkowitej mieszkania przez ustalany co sześć miesięcy przez Wojewodę Opolskiego wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.  Przykładowo - dla poszczególnych rodzajów mieszkań, kwota partycypacji wg wyżej podanej wartości odtworzeniowej wynosi:
Lp. Powierzchnia mieszkań w m2 Wartość odtworzeniowa w zł Zadeklarowana przez partycypanta kwota partycypacji w wysokości  30 % wartości  odtworzeniowej
1. 34,8 133 284,00 39 985,20
2. 53,0 202 990,00 60 897,00
3. 59,3 227 119,00 68 135,70
4. 77,5 296 825,00 89 047,50
Budowa budynków mieszkalnych finansowana jest przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, dlatego też osoby chcące uzyskać mieszkanie w zasobach TBS i posiadające książeczki mieszkaniowe mogą się starać o wypłatę premii gwarancyjnej poprzez likwidację tej książeczki przy dokonaniu wpłaty kwot partycypacji na podstawie umowy o partycypację w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów budowy lokalu. Premię gwarancyjną można również uzyskać przy wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust.3.3., przy czym wpłacona kaucja winna przekraczać 3 %. wartości odtworzeniowej lokalu (obowiązująca kaucja wynosi 12 czynszów, co stanowi ok. 3,7 % wartości odtworzeniowej). Premię wypłaca PKO BP zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 119, poz.1115 ze zm.).

Czynsz

Uchwała nr 15/10/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Uchwała nr 16/10/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Uchwała w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych przy ul. Kaliskiej Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do opłacania czynszu najmu wg stawek czynszu regulowanego pokrywającego spłatę zaciągniętego na budowę kredytu oraz koszty eksploatacji, remontów i administrowania.  Stawkę czynszu  ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki tj. Gmina Opole,  którą reprezentuje Prezydent m. Opola i nie może ona być w skali rocznej wyższa niż 5 % wartości odtworzeniowej mieszkania, obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266).  Uwzględniając wskaźnik przeliczeniowy ustalony przez Wojewodę Opolskiego – 3.877 zł/1m2, miesięczna stawka czynszu mogłaby wynosić 12,96 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania.
Od lutego 2010 r. obowiązuje  stawka czynszu w wysokości 11,60 zł/m2.
Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przy ul.Kaliskiej stawka wyniesie min. 13,65 zł /m.kw. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:
- wodę i odprowadzenie ścieków,
- energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
- wywóz nieczystości stałych ,
- konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.oraz bezpośrednio do dostawców za:
- energię elektryczną,
- gaz (przy ul. Koszalińskiej, ul. Hallera nie ma instalacji gazowej).
Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są kwartalnie, a energii cieplnej 1 raz roku.  Poniżej podano  przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2018 r.,  przy czym  miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto  w  wysokości 4 m3  na osobę , a ciepłej  w wysokości 2 m3 na osobę,  natomiast  zaliczki  na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 2,5 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 34,8 m2, w którym zamieszkują dwie osoby:,

Pozostałe zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 34,8 m2 11,60 403,68
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 2 osoby 3,56 28,48
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 2osoby 5,67 45,36
4. Opłata za centralne ogrzewanie 34,8 m2 2,50 87,00
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 2 osoby 14,00 56,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 2 osoby 13,00 26,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 651,52

ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 34,8 m2 13,65 475,02
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 2 osoby 3,56 28,48
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 2osoby 5,67 45,36
4. Opłata za centralne ogrzewanie 34,8 m2 2,50 87,00
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 2 osoby 14,00 56,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 2 osoby 13,00 26,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 726,56

2. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 53 m2, w którym zamieszkują trzy osoby:


Pozostałe zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 53,0 m2 11,60 614,80
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 3 osoby 3,56 42,72
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 3 osoby 5,67 68,04
4. Opłata za centralne ogrzewanie 53,0 m2 2,50 132,5
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 3  osoby 14,00 84,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 3 osoby 13,00 39,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 986,06

ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 53,0 m2 13,65 723,45
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 3 osoby 3,56 42,72
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 3 osoby 5,67 68,04
4. Opłata za centralne ogrzewanie 53,0 m2 2,50 132,5
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 3  osoby 14,00 84,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 3 osoby 13,00 39,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 1098,71

3. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 59,3 m2, w którym zamieszkują cztery osoby:


Pozostałe zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 59,3 m2 11,60 687,88
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 4 osoby 3,56 56,96
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 4osoby 5,67 90,72
4. Opłata za centralne ogrzewanie 59,3 m2 2,50 148,25
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 4 osoby 14,00 112,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 4 osoby 13,00 52,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 1152,81

ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 59,3 m2 13,65 809,44
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 4 osoby 3,56 56,96
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 4osoby 5,67 90,72
4. Opłata za centralne ogrzewanie 59,3 m2 2,50 148,25
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 4 osoby 14,00 112,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 4 osoby 13,00 52,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 1278,37

4. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 77,5 m2, w którym zamieszkuje pięć osób:


Obecne zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 77,5 m2 11,60 899,00
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 5 osób 3,56 71,20
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 5 osób 5,67 113,4
4. Opłata za centralne ogrzewanie 77,5 m2 2,50 193,75
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 5 osób 14,00 140,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 5 osób 10,10 65,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 1487,35

ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 77,5 m2 13,65 1057,87
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 5 osób 3,56 71,20
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 5 osób 5,67 113,4
4. Opłata za centralne ogrzewanie 77,5 m2 2,50 193,75
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 5 osób 14,00 140,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 5 osób 10,10 65,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 1650,22
Użytkownik płaci 30% faktycznego kosztu budowy, płatne w pierwszym półroczu rezerwacji. Po zakończeniu inwestycji zostaje podpisana umowa najmu na czas nieokreślony. Przekazanie lokalu odbywa się po wpłaceniu kaucji w wysokości 12-krotnego czynszu. Kwoty średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, których nie należy przekraczać ubiegając się o mieszkania w systemie TBS. W tabeli poniżej podano maksymalny dochód w zależności od ilości osób mających, zamieszkać w mieszkaniu :
Liczba osób Max dochód
1 3 288,54 zł
2 4 932,81 zł
3 6 782,61 zł
4 8 221,34 zł
5 9 865,61 zł
6 11 509,88 zł
7 13 154,15 zł
Użytkownik płaci 47% przyszłej wartości lokalu do połowy okresu budowy, ustalonej na podstawie operatu szacunkowego. Czas użytkowania wynosi 20 lat. Po tym okresie osoba ma prawo żądać wniesienia własności na siebie bądź na inną osobę wskazaną przez niego jednocześnie dopłacając 3% wartości lokalu+VAT.
Użytkownik płaci 50% wartości mieszkania ustalonej na podstawie operatu szacunkowego, która przysługuje zwrotowi po opróżnieniu lokalu: seniorowi, osobie przez niego wskazanej lub spadkobiercy.
  • Kaucja (wynosi 12-krotność czynszu) jest zwrotna, częściowo pomniejszona o amortyzację.
  • W przypadku rezygnacji z mieszkania bądź w przypadku zdarzeń losowych, partycypacja i kaucja mogą zostać przekazane osobie wskazanej wcześniej przez najemcę bądź spadkobiercy, lecz mieszkanie nie przechodzi na członka rodziny
  • W chwili podpisania umowy najmu nie można być właścicielem innego mieszkania na terenie Opola.
Wniosek dla seniorów 

Facebook

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij