Obecnie brak wolnych mieszkań

Warunki przydziału mieszkań

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 ze zm.). Zasady wynajmowania mieszkań w zasobach Opolskiego TBS określa regulamin wynajmowania mieszkań zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa w dniu 20 sierpnia 1998 r. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości Towarzystwo może wynająć lokal, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez tę osobę pracy w pobliżu miejsca położenia budynku należącego do zasobów TBS.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS

Zasoby oddane do użytku do roku 2017 r. Zasoby oddane do użytku po roku 2018 tj. Kaliska 15-19 i Dambonia 3 a,b,c
za 2018 za 2018
3923,58 3923,58
1 osoba 6 120,78 zł 1 osoba 5 179,13 zł
2 osoby 9 181,18 zł 2 osoby 7 768,69 zł
3 osoby 11 221,44 zł 3 osoby 9 652,01 zł
4 osoby 13 261,70 zł 4 osoby 11 299,91 zł
5 osób 15 301,96 zł 5 osób 13 183,23 zł
6 osób 17 342,22 zł 6 osób 15 066,55 zł
7 osób 19 382,49 zł 7 osób 16 949,87 zł
 

Kwalifikowanie wniosków

Wnioski o najem mieszkań złożone przez osoby, które partycypują w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach zawartych umów o partycypację rozpatrywane są przez Zarząd OTBS. Wnioski o najem mieszkania złożone przez osoby, które nie partycypują w kosztach budowy lokalu rozpatrywane są przez 3-osobową komisję powołaną przez Zgromadzenie Wspólników, składającą się z:
- przedstawiciela Gminy Opole, - przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej, - przedstawiciela TBS.
Ostatecznego ustalenia listy, z którymi mogą być zawarte umowy najmu dokonuje wyżej przedstawiona Komisja w oparciu o dane własne oraz otrzymane od Zarządu Opolskiego TBS. Tryb rozpatrywania wniosków oraz kryteria ich kwalifikacji określa szczegółowo regulamin wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.

Partycypacja

W celu uzyskania mieszkań w zasobach TBS mogą być zawierane z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań przez przyszłych najemców lub pracodawców i inne osoby prawne chcących uzyskać mieszkania dla swych pracowników. Przedmiotem umowy o partycypację są wzajemne zobowiązania: - Opolskiego TBS do budowy własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem na rzecz najemcy, który jest jednocześnie partycypantem lub który zostanie wskazany na najemcę przez partycypanta - pracodawcę lub inną osobę prawną, - partycypanta - do zapłaty na rzecz Opolskiego TBS kwoty stanowiącej nie więcej niż 30 % kosztu lokalu mieszkalnego, która będzie przeznaczona na przygotowanie i realizację budowy budynku mieszkalnego. Kwota partycypacji stanowi odsetek wartości odtworzeniowej lokalu w dniu podpisywania umowy o partycypację. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania partycypacji jest zwracana w kwocie zwaloryzowanej stanowiącej iloczyn % udziału w kosztach budowy, określonego w zawartej umowie o partycypację i wartości odtworzeniowej aktualnej w dniu zwrotu. Wartość odtworzeniową mieszkania oblicza się poprzez przemnożenie powierzchni całkowitej mieszkania przez ustalany co sześć miesięcy przez Wojewodę Opolskiego wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Przykładowo - dla poszczególnych rodzajów mieszkań, kwota partycypacji wg wyżej podanej wartości odtworzeniowej wynosi:
Lp. Powierzchnia mieszkań w m2 Wartość odtworzeniowa w zł Zadeklarowana przez partycypanta kwota partycypacji w wysokości 30 % wartości odtworzeniowej
1. 34,8 133 284,00 39 985,20
2. 53,0 202 990,00 60 897,00
3. 59,3 227 119,00 68 135,70
4. 77,5 296 825,00 89 047,50
Budowa budynków mieszkalnych finansowana jest przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, dlatego też osoby chcące uzyskać mieszkanie w zasobach TBS i posiadające książeczki mieszkaniowe mogą się starać o wypłatę premii gwarancyjnej poprzez likwidację tej książeczki przy dokonaniu wpłaty kwot partycypacji na podstawie umowy o partycypację w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów budowy lokalu. Premię gwarancyjną można również uzyskać przy wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust.3.3., przy czym wpłacona kaucja winna przekraczać 3 %. wartości odtworzeniowej lokalu (obowiązująca kaucja wynosi 12 czynszów, co stanowi ok. 3,7 % wartości odtworzeniowej). Premię wypłaca PKO BP zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 119, poz.1115 ze zm.).

Czynsz

Uchwała nr 15/10/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Uchwała nr 16/10/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Uchwała w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych przy ul. Kaliskiej Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do opłacania czynszu najmu wg stawek czynszu regulowanego pokrywającego spłatę zaciągniętego na budowę kredytu oraz koszty eksploatacji, remontów i administrowania. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki tj. Gmina Opole, którą reprezentuje Prezydent m. Opola i nie może ona być w skali rocznej wyższa niż 5 % wartości odtworzeniowej mieszkania, obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266). Uwzględniając wskaźnik przeliczeniowy ustalony przez Wojewodę Opolskiego – 3.877 zł/1m2, miesięczna stawka czynszu mogłaby wynosić 12,96 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania.

Od lutego 2010 r. obowiązuje stawka czynszu w wysokości 11,60 zł/m2. Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przy ul.Kaliskiej stawka wyniesie min. 13,65 zł /m.kw. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

- wodę i odprowadzenie ścieków,
- energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.oraz bezpośrednio do dostawców za:
- energię elektryczną,
- gaz (przy ul. Koszalińskiej, ul. Hallera nie ma instalacji gazowej).

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są kwartalnie, a energii cieplnej 1 raz roku. Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2018 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę , a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 2,5 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 34,8 m2, w którym zamieszkują dwie osoby:,

Obecne zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 34,8 m2 11,60 403,68
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 2 osoby 3,56 28,48
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 2osoby 5,67 45,36
4. Opłata za centralne ogrzewanie 34,8 m2 2,50 87,00
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 2 osoby 14,00 56,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 2 osoby 13,00 26,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 651,52
ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 34,8 m2 13,65 475,02
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 2 osoby 3,56 28,48
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 2osoby 5,67 45,36
4. Opłata za centralne ogrzewanie 34,8 m2 2,50 87,00
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 2 osoby 14,00 56,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 2 osoby 13,00 26,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 726,56
2. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 53 m2, w którym zamieszkują trzy osoby:

Obecne zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 53,0 m2 11,60 614,80
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 3 osoby 3,56 42,72
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 3 osoby 5,67 68,04
4. Opłata za centralne ogrzewanie 53,0 m2 2,50 132,5
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 3 osoby 14,00 84,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 3 osoby 13,00 39,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 986,06
ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 53,0 m2 13,65 723,45
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 3 osoby 3,56 42,72
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 3 osoby 5,67 68,04
4. Opłata za centralne ogrzewanie 53,0 m2 2,50 132,5
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 3 osoby 14,00 84,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 3 osoby 13,00 39,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 1098,71
3. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 59,3 m2, w którym zamieszkują cztery osoby:

Obecne zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 59,3 m2 11,60 687,88
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 4 osoby 3,56 56,96
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 4osoby 5,67 90,72
4. Opłata za centralne ogrzewanie 59,3 m2 2,50 148,25
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 4 osoby 14,00 112,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 4 osoby 13,00 52,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 1152,81
ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 59,3 m2 13,65 809,44
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 4 osoby 3,56 56,96
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 4osoby 5,67 90,72
4. Opłata za centralne ogrzewanie 59,3 m2 2,50 148,25
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 4 osoby 14,00 112,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 4 osoby 13,00 52,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 1278,37
4. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 77,5 m2, w którym zamieszkuje pięć osób:

Obecne zasoby
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 77,5 m2 11,60 899,00
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 5 osób 3,56 71,20
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 5 osób 5,67 113,4
4. Opłata za centralne ogrzewanie 77,5 m2 2,50 193,75
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 5 osób 14,00 140,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 5 osób 13,00 65,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 5,00 5,00
Razem 1487,35
ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 77,5 m2 13,65 1057,87
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 5 osób 3,56 71,20
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 5 osób 5,67 113,4
4. Opłata za centralne ogrzewanie 77,5 m2 2,50 193,75
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 5 osób 14,00 140,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 5 osób 13,00 65,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 1650,22


PROGRAM ZAWIESZONY

Program skierowany jest do osób o kluczowych kwalifikacjach dla rozwoju miasta Opola zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu: Zał 2 do Regulaminu Warunki przydziału mieszkań

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 ze zm.), oraz zasadami wynajmowania mieszkań w zasobach Opolskiego TBS w ramach programu "Mieszkanie dla Specjalista" określonych w regulaminie.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS w ramach programu Mieszkanie dla Specjalisty
ul. Kaliska
za 2018
3923,58
1 osoba 5 179,13 zł
2 osoby 7 768,69 zł
3 osoby 9 652,01 zł
4 osoby 11 299,91 zł
5 osób 13 183,23 zł
6 osób 15 066,55 zł
7 osób 16 949,87 zł

Kryteria ubiegania się o przydział Lokalu Mieszkalnego
    1. Lokal Mieszkalny może być przydzielony Wnioskodawcy, który spełnia, następujące warunki: a) ukończył studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia albo posiada stopień lub tytuł naukowy oraz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Uniwersytet Opolski, Politechnikę Opolską, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu lub Pracodawcę na terenie Miasta Opola lub ma ofertę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Uniwersytet Opolski, Politechnikę Opolską, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu lub Pracodawcę na terenie Opola, z tym że Wnioskodawca w dniu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego musi być zatrudniony przez Uniwersytet Opolski, Politechnikę Opolską, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu lub Pracodawcę na terenie Miasta Opola,
     b) rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania Podatku Dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym w Opolu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu Lokalu Mieszkalnego. Warunek ten dotyczy również osób zgłoszonych przez Wnioskodawcę do wspólnego zamieszkania w Lokalu Mieszkalnym,
     c) nie posiada w chwili objęcia Lokalu Mieszkalnego ani żadna przewidziana do wspólnego zamieszkania z Wnioskodawcą osoba, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Opola, przy czym Wnioskodawca lub osoba przewidziana do wspólnego zamieszkania z Wnioskodawcą może posiadać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w innej miejscowości.
     d) spełnia kryteria dochodowe gospodarstwa domowego, uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w 30 ust. 1 Ustawy.

     
 1. Wnioskodawca będący cudzoziemcem oprócz warunków określonych ust. 1 obowiązany jest uzyskać stosowne zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
(wniosek do pobrania) Kryteria przydziału Lokalu Mieszkalnego

1. Przydział Lokali odbywać się będzie na podstawie klasyfikacji, według liczby przyznanych punktów, zgodnie z kryteriami kwalifikacji, według następujących zasad:

1) liczba punktów zgodna z Wykazem zawodów i specjalności uznanych przez Miasto jako kluczowe dla rozwoju Miasta oraz liczba przyznanych punktów, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu:

2) w przypadku wykonywania przez Wnioskodawcę kilku zawodów lub posiadania kilku specjalności wymienionych w Wykazie, do punktacji przyjmuje się jedną, najwyżej punktowaną,

3) ukończone studia:
 1. a) I stopnia – liczba punktów 15,
 2. b) II stopnia – liczba punktów 25,
 3. c) III stopnia – liczba punktów 30,
z tym, że punkty nie podlegają sumowaniu, a liczba punktów nie może przekraczać 30,

4) osiągnięcia branżowe:
 1. udział w konkursach – 1 punkt za każdy udział, maksymalnie 5 punktów,
 2. udział w projektach ponaduczelnianych / międzyuczelnianych – 1 punkt za każdy udział, maksymalnie 5 punktów,
 3. wyróżnienia – 1 punkt za każde wyróżnienie, maksymalnie 5 punktów,
 4. kursy specjalistyczne / uprawnienia - 1 punkt za każdy kurs / uprawnienie, maksymalnie 5 punktów,
 5. posiadane prawa własności przemysłowej / intelektualnej - 1 punkt za każde, maksymalnie 5 punktów,
 6. inne – 1 punkt za każde osiągnięcie, maksymalnie 5 punktów,
z tym, że łączna liczba punktów nie może przekraczać 30 punktów,

5) znajomość języków obcych:
 • język z grupy języków germańskich, na poziomie co najmniej B 2 – liczba punktów 30,
 • język z grupy języków słowiańskich, poza językiem polskim, na poziomie co najmniej B 2 – liczba punktów 20,
 • język z grupy języków romańskich, na poziomie co najmniej B 2 – liczba punktów 15,
z tym, że znajomość języka obcego należy udokumentować jednym z certyfikatów wydanych przez instytucje wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) lub stosownym oświadczeniem Pracodawcy zatrudniającego bądź składającego ofertę zatrudnienia Wnioskodawcy.    

  1. W przypadku przyznania Wnioskodawcom tej samej liczby punktów, rozstrzyga większa liczba punktów przyznana Wnioskodawcy za osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4).
 
  1. W przypadku, gdy liczba punktów przyznana Wnioskodawcom za osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) jest taka sama, rozstrzyga większa liczba punktów przyznana Wnioskodawcy za osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) lit. e). W przypadku, gdy nadal liczba punktów jest taka sama, wybór Wnioskodawcy odbędzie się w drodze losowania, przy udziale, co najmniej połowy składu Komisji Opiniującej.
 
  1. Przyznane punkty sumuje się w przypadku, gdy o Lokal ubiegają się Wnioskodawcy, którzy spełniają kryteria udziału w programie Mieszkanie dla Specjalisty pod patronatem Prezydenta Miasta Opola i zamierzają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe.

Kwalifikowanie wniosków dla specjalistów

Wnioski o zawarcie umowy najmu Lokalu Mieszkalnego rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową OTBS, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Opiniującej.

Partycypacja

W celu uzyskania mieszkań w zasobach TBS będą zawierane z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań przez przyszłych najemców lub pracodawców i inne osoby prawne chcące uzyskać mieszkania dla swych pracowników. Przedmiotem umowy o partycypację są wzajemne zobowiązania: - Opolskiego TBS do budowy własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem na rzecz najemcy, który jest jednocześnie partycypantem lub który zostanie wskazany na najemcę przez partycypanta - pracodawcę lub inną osobę prawną, - partycypanta - do zapłaty na rzecz Opolskiego TBS kwoty stanowiącej nie więcej niż 10 % kosztu budowy lokalu mieszkalnego, która stanowi częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na przygotowanie i realizację budowy budynku mieszkalnego. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania partycypacji jest zwracana w kwocie zwaloryzowanej stanowiącej iloczyn % udziału w kosztach budowy, określonego w zawartej umowie o partycypację i wartości odtworzeniowej aktualnej w dniu zwrotu. Wartość odtworzeniową mieszkania oblicza się poprzez przemnożenie powierzchni całkowitej mieszkania przez ustalany co sześć miesięcy przez Wojewodę Opolskiego wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Przykładowo - dla poszczególnych rodzajów mieszkań, kwota partycypacji wg wyżej podanej wartości odtworzeniowej wynosi:

Lp. Powierzchnia mieszkań w m2 Koszt budowy w zł Wymagana przez partycypanta kwota partycypacji w wysokości 10 % kosztu budowy lokalu mieszkalnego
1. 34,8 156 565,20 15 656,52
2. 53,0 238 447,0 23 844,7
3. 59,3 266 790,7 26 679,07
4. 77,5 348 675,50 34 867,25

Czynsz

Najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do opłacania czynszu najmu wg stawek czynszu regulowanego pokrywającego spłatę zaciągniętego na budowę kredytu oraz koszty eksploatacji, remontów i administrowania. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki tj. Gmina Opole, którą reprezentuje Prezydent m. Opola i nie może ona być w skali rocznej wyższa niż 5 % wartości odtworzeniowej mieszkania, obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266). Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przeznaczonych do najmu w ramach programu "Mieszkanie dla specjalisty" przy ul.Kaliskiej stawka wyniesie min. 15,26 zł /m.kw. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

- wodę i odprowadzenie ścieków,
- energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
- wywóz nieczystości stałych ,
- konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.oraz bezpośrednio do dostawców za:
- energię elektryczną,

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są rocznie, a energii cieplnej 1 raz roku. Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2018 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę , a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 2,5 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 34,8 m2, w którym zamieszkują dwie osoby:,

ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 34,8 m2 15,26 531,04
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 2 osoby 3,56 28,48
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 2osoby 5,67 45,36
4. Opłata za centralne ogrzewanie 34,8 m2 2,50 87,00
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 2 osoby 14,00 56,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 2 osoby 13,00 26,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 782,58

2. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 53 m2, w którym zamieszkują trzy osoby:

ul. Kaliska
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 53,0 m2 15,26 808,78
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 3 osoby 3,56 42,72
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 3 osoby 5,67 68,04
4. Opłata za centralne ogrzewanie 53,0 m2 2,50 132,5
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 3 osoby 14,00 84,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 3 osoby 13,00 39,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 9,00 9,00
Razem 1184,04
Wyposażenie i wygląd

Mieszkanie wyposażone jest w:
- kuchenkę elektryczną
- zlewozmywak z baterią (do podłączenia w własnym zakresie)
- umywalkę z baterią
- kabinę prysznicową/wannę
- toaletę (misa klozetowa)
- videodomofon
- rolety (tylko mieszkania na parterze)
Wizualizacja
Wniosek dla seniorów
Kryteria przydziału mieszkań

1. Najemcą Lokalu Mieszkalnego może być senior, czyli osoba w wieku powyżej 60 roku życia, która ma ustalone prawo do emerytury, w tym prawo do emerytury częściowej lub renty. Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu, Najemcą może zostać osoba będącą w wieku przedemerytalnym, nie wcześniej jednak niż na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
2. W szczególnych przypadkach osoba ubiegająca się o najem Lokalu Mieszkalnego może starać się o wspólne zamieszkanie z ojcem, matką, rodzeństwem, opiekunem lub osobą, z którą faktycznie pozostaje we wspólnym pożyciu.
3. Osoba ubiegająca się o najem Lokalu Mieszkalnego oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania, w dniu zawarcia umowy najmu Lokalu powinny udokumentować rozliczanie lub zobowiązać się do rozliczania Podatku Dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym w Opolu, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu Lokalu Mieszkalnego.
4. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem Lokalu Mieszkalnego powinien przekraczać 200 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, jednak nie może wynosić więcej niż 400% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 300% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
5. Wysokość najniższej emerytury obowiązującej w danym okresie ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca pierwszego kwartału każdego roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.
6. O pierwszeństwie przydziału Lokalu Mieszkalnego osobom spełniającym kryteria określone w ust. 1 i 3-4 decydują niżej wymienione kryteria, według kolejności ich ważności:

1) termin złożenia wniosku — według kolejności złożenia wniosku;
2) dotychczasowa sytuacja mieszkaniowa wnioskodawcy, z tym, że pierwszeństwo przysługuje osobie, która:

a) utraciła tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem osób, które utraciły to prawo na skutek zadłużenia,
b) zamieszkuje w lokalu usytuowanym w budynku, w stosunku do którego organ nadzoru budowlanego wydał decyzje o opróżnieniu, wyłączeniu z użytkowania lub rozbiórce,
c) zamieszkuje w lokalu, który nie jest przystosowany do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych,
d) zamieszkuje w lokalu, w którym ilość osób przekracza normy powierzchniowe,
e) w dotychczasowym lokalu na każdego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni;

3) wiek – pierwszeństwo przysługuje osobie najwcześniej urodzonej

Preferowani będą mieszkańcy Opola

7. Wnioski o zawarcie umowy najmu Lokalu Mieszkalnego rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową.

Partycypacja

1. Umowa Partycypacji może zostać zawarta pomiędzy OTBS, a:

a) osobą fizyczną w stosunku do Lokalu Mieszkalnego, którego będzie Najemcą,
b) osobą mającą interes w uzyskaniu Lokalu Mieszkalnego przez wskazaną przez nią osobę trzecią,
c) Miastem Opole działającym w celu uzyskania Lokali Mieszkalnych przez wskazane osoby

2. Osoba fizyczna wskazana przez Partycypanta jako Najemca Lokalu Mieszkalnego musi spełniać kryteria przydziału Lokalu Mieszkalnego określone w Regulaminu oraz właściwych przepisach prawa.
3. Umowy Partycypacji zawierane są na czas nieokreślony
4. Kwota Partycypacji jest pobierana w wysokości ustalonej przez OTBS, która wynosi:


Mieszkanie 1 pokojowe Mieszkanie 2 pokojowe
50 000 60 000

5. Partycypant jest zobowiązany do wniesienia pełnej kwoty Partycypacji przed dniem zawarcia przez Spółkę umowy najmu Lokalu Mieszkalnego z uprawnionym Najemcą.
6. Kwota Partycypacji nie podlega waloryzacji.
7. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia Lokalu Mieszkalnego kwota Partycypacji podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia Lokalu przez Najemcę. Za dzień opróżnienia Lokalu uznaje się dzień przejęcia przez OTBS od Najemcy Lokalu, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. W przypadku śmierci Partycypanta, o którym mowa w ust. 1 lit. a) Umowa Partycypacji wygasa. Kwota Partycypacji podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci Partycypanta, jednakże nie później niż w następnym dniu po dokonaniu wpłaty kwoty Partycypacji przez nowego Partycypanta na rzecz spadkobierców zmarłego Partycypanta, pod warunkiem przedłożenia OTBS prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Partycypancie albo stosownego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Kaucja

- Kaucja to 6 krotność czynszu – np. za mieszkanie o wymiarach 32,66 m2 trzeba wpłacić kaucję w wysokości 3703,64 zł [(32,66 x 18,90) x 6.]

1. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia Kaucji.
2. Kaucja stanowi nie mniej niż trzykrotność i nie więcej niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu za dany Lokal, obliczonego według stawki czynszu, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
3. Kaucja będzie podlegała zwrotowi w kwocie równej odpowiedniej krotności czynszu, o którym mowa w 4 ust. 8 Regulaminu, obowiązującego w dniu jej zwrotu, jednak w kwocie nie niższej niż Kaucja pobrana.
4. OTBS przysługuje prawo potrącenia z Kaucji należności z tytułu najmu Lokalu lub z tytułu bezumownego korzystania z Lokalu, w szczególności opłat związanych z korzystaniem z Lokalu oraz kosztów przywrócenia Lokalu do stanu pierwotnego, w tym równowartości szkód wyrządzonych w Lokalu i zużycia elementów wyposażenia Lokalu.
5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 1 miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu przez Najemcę i wszystkie osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania.

Czynsz

Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przy ul.Dambonia stawka wyniesie min. 18,90 zł /m.kw. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

- wodę i odprowadzenie ścieków,
- energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
- wywóz nieczystości stałych ,
- konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.
oraz bezpośrednio do dostawców za:
- energię elektryczną,

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są rocznie, a energii cieplnej 1 raz roku.
Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2018 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę , a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 2,5 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

Przykładowe opłaty czynszowe

1 osoba
Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 32,66 m2 18,90 617,27
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 1 osoba 3,56 14,24
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 1 osoba 5,67 22,68
4. Opłata za centralne ogrzewanie 32,66 m2 2,50 81,65
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 1 osoba 14,00 28,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 1 osoba 13,00 13,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 13,00 13,00
Razem 789,84

2 osoby

Lp. Rodzaj opłat Ilość Stawka zł Wartość zł
1. Czynsz 38,01 m2 18,90 718,39
2. Opłata za dostawę zimnej wody 4 m3x 2 osoby 3,56 28,48
3. Opłata za odprowadzenie ścieków 4m3x 2 osoby 5,67 45,36
4. Opłata za centralne ogrzewanie 38,01 m2 2,50 95,02
5. Opłata za podgrzanie wody 2m3x 2 osoby 14,00 56,00
6. Opłata za wywóz nieczystości stałych 2 osoby 13,00 26,00
7. Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną 1 mieszkanie 13,00 13,00
Razem 982,25

Facebook

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij