Program skierowany jest do osób o kluczowych kwalifikacjach dla rozwoju miasta Opola zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu:

Zał 2 do Regulaminu

Warunki przydziału mieszkań

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 ze zm.), oraz zasadami wynajmowania mieszkań w zasobach Opolskiego TBS w ramach programu „Mieszkanie dla Specjalista” określonych w regulaminie.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS w ramach programu Mieszkanie dla Specjalisty

 ul. Kaliska
  
 5 835,92
1 osoba8 170,29 zł
2 osoby11 846,92 zł
3 osoby14 298,00 zł
4 osoby16 749,09 zł
5 osób19 608,69 zł
6 osób22 468,29zł
7 osób25 327,89 zł

Kryteria ubiegania się o przydział Lokalu Mieszkalnego

 1. Lokal Mieszkalny może być przydzielony Wnioskodawcy, który spełnia, następujące warunki:
  • ukończył studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia albo posiada stopień lub tytuł naukowy oraz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Uniwersytet Opolski, Politechnikę Opolską, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu lub Pracodawcę na terenie Miasta Opola lub ma ofertę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Uniwersytet Opolski, Politechnikę Opolską, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu lub Pracodawcę na terenie Opola, z tym że Wnioskodawca w dniu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego musi być zatrudniony przez Uniwersytet Opolski, Politechnikę Opolską, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu lub Pracodawcę na terenie Miasta Opola,
  • rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania Podatku Dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym w Opolu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu Lokalu Mieszkalnego. Warunek ten dotyczy również osób zgłoszonych przez Wnioskodawcę do wspólnego zamieszkania w Lokalu Mieszkalnym,
  • nie posiada w chwili objęcia Lokalu Mieszkalnego ani żadna przewidziana do wspólnego zamieszkania z Wnioskodawcą osoba, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Opola, przy czym Wnioskodawca lub osoba przewidziana do wspólnego zamieszkania z Wnioskodawcą może posiadać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w innej miejscowości.
  • spełnia kryteria dochodowe gospodarstwa domowego, uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w 30 ust. 1 Ustawy.
 2. Wnioskodawca będący cudzoziemcem oprócz warunków określonych ust. 1 obowiązany jest uzyskać stosowne zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

(wniosek do pobrania)

Kryteria przydziału Lokalu Mieszkalnego

 1. Przydział Lokali odbywać się będzie na podstawie klasyfikacji, według liczby przyznanych punktów, zgodnie z kryteriami kwalifikacji, według następujących zasad:
  1. liczba punktów zgodna z Wykazem zawodów i specjalności uznanych przez Miasto jako kluczowe dla rozwoju Miasta oraz liczba przyznanych punktów, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu
  2. w przypadku wykonywania przez Wnioskodawcę kilku zawodów lub posiadania kilku specjalności wymienionych w Wykazie, do punktacji przyjmuje się jedną, najwyżej punktowaną,
  3. ukończone studia:
   1. a) I stopnia – liczba punktów 15,
   2. b) II stopnia – liczba punktów 25,
   3. c) III stopnia – liczba punktów 30, z tym, że punkty nie podlegają sumowaniu, a liczba punktów nie może przekraczać 30,
  4. osiągnięcia branżowe:
   1. udział w konkursach – 1 punkt za każdy udział, maksymalnie 5 punktów,
   2. udział w projektach ponaduczelnianych / międzyuczelnianych – 1 punkt za każdy udział, maksymalnie 5 punktów,
   3. wyróżnienia – 1 punkt za każde wyróżnienie, maksymalnie 5 punktów,
   4. kursy specjalistyczne / uprawnienia – 1 punkt za każdy kurs / uprawnienie, maksymalnie 5 punktów,
   5. posiadane prawa własności przemysłowej / intelektualnej – 1 punkt za każde, maksymalnie 5 punktów,
   6. inne – 1 punkt za każde osiągnięcie, maksymalnie 5 punktów, z tym, że łączna liczba punktów nie może przekraczać 30 punktów,
  5. znajomość języków obcych:
   • język z grupy języków germańskich, na poziomie co najmniej B 2 – liczba punktów 30,
   • język z grupy języków słowiańskich, poza językiem polskim, na poziomie co najmniej B 2 – liczba punktów 20,
   • język z grupy języków romańskich, na poziomie co najmniej B 2 – liczba punktów 15, z tym, że znajomość języka obcego należy udokumentować jednym z certyfikatów wydanych przez instytucje wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) lub stosownym oświadczeniem Pracodawcy zatrudniającego bądź składającego ofertę zatrudnienia Wnioskodawcy.
 2. W przypadku przyznania Wnioskodawcom tej samej liczby punktów, rozstrzyga większa liczba punktów przyznana Wnioskodawcy za osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4).
 3. W przypadku, gdy liczba punktów przyznana Wnioskodawcom za osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) jest taka sama, rozstrzyga większa liczba punktów przyznana Wnioskodawcy za osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) lit. e). W przypadku, gdy nadal liczba punktów jest taka sama, wybór Wnioskodawcy odbędzie się w drodze losowania, przy udziale, co najmniej połowy składu Komisji Opiniującej.
 4. Przyznane punkty sumuje się w przypadku, gdy o Lokal ubiegają się Wnioskodawcy, którzy spełniają kryteria udziału w programie Mieszkanie dla Specjalisty pod patronatem Prezydenta Miasta Opola i zamierzają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe.

Kwalifikowanie wniosków dla specjalistów

Wnioski o zawarcie umowy najmu Lokalu Mieszkalnego rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową OTBS, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Opiniującej.

Partycypacja

W celu uzyskania mieszkań w zasobach TBS będą zawierane z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań przez przyszłych najemców lub pracodawców i inne osoby prawne chcące uzyskać mieszkania dla swych pracowników. Przedmiotem umowy o partycypację są wzajemne zobowiązania: –

 • Opolskiego TBS do budowy własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem na rzecz najemcy, który jest jednocześnie partycypantem lub który zostanie wskazany na najemcę przez partycypanta – pracodawcę lub inną osobę prawną,
 • partycypanta – do zapłaty na rzecz Opolskiego TBS kwoty stanowiącej nie więcej niż 10% kosztu budowy lokalu mieszkalnego, która stanowi częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na przygotowanie i realizację budowy budynku mieszkalnego.

Po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania partycypacji jest zwracana w kwocie zwaloryzowanej stanowiącej iloczyn % udziału w kosztach budowy, określonego w zawartej umowie o partycypację i wartości odtworzeniowej aktualnej w dniu zwrotu. Wartość odtworzeniową mieszkania oblicza się poprzez przemnożenie powierzchni całkowitej mieszkania przez ustalany co sześć miesięcy przez Wojewodę Opolskiego wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Przykładowo – dla poszczególnych rodzajów mieszkań, kwota partycypacji wg wyżej podanej wartości odtworzeniowej wynosi:

Lp.Powierzchnia mieszkań w m2Koszt budowy w złWymagana przez partycypanta kwota partycypacji w wysokości 10 % kosztu budowy lokalu mieszkalnego
1.34,8156 565,2015 656,52
2.53,0238 447,023 844,7
3.59,3266 790,726 679,07
4.77,5348 675,5034 867,25

Czynsz

Najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do opłacania czynszu najmu wg stawek czynszu regulowanego pokrywającego spłatę zaciągniętego na budowę kredytu oraz koszty eksploatacji, remontów i administrowania. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki tj. Gmina Opole, którą reprezentuje Prezydent m. Opola i nie może ona być w skali rocznej wyższa niż 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266). Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przeznaczonych do najmu w ramach programu „Mieszkanie dla specjalisty” przy ul.Kaliskiej stawka wyniesie min. 19,50 zł /m.kw. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

 • wodę i odprowadzenie ścieków,
 • energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
 • wywóz nieczystości stałych,
 • konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.

oraz bezpośrednio do dostawców za:

 • energię elektryczną

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są rocznie, a energii cieplnej 1 raz w roku. Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2020 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę , a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 2,5 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 34,8 m2, w którym zamieszkują dwie osoby:

ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz34,8 m219,50678,60
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 2 osoby5,0440,32
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 2 osoby8,7670,08
4.Opłata za centralne ogrzewanie34,8 m23,20111,36
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 2 osoby49,00196,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych2 osoby28,0056,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem1161,36

2. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 53 m2, w którym zamieszkują trzy osoby:

ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz53,0 m219,501033,50
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 3 osoby5,0460,48
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 3 osoby8,76105,12
4.Opłata za centralne ogrzewanie53,0 m23,20169,60
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 3 osoby49,00294,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych3 osoby28,0084,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem
1755,70

Wyposażenie i wygląd

Mieszkanie wyposażone jest w:

 • kuchenkę elektryczną
 • zlewozmywak z baterią (do podłączenia w własnym zakresie)
 • umywalkę z baterią
 • kabinę prysznicową/wannę
 • toaletę (misa klozetowa)
 • videodomofon
 • rolety (tylko mieszkania na parterze)

Wizualizacja:

020

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl