Wniosek dla seniorów

Kryteria przydziału mieszkań

1. Najemcą Lokalu Mieszkalnego może być senior, czyli osoba w wieku powyżej 60 roku życia, która ma ustalone prawo do emerytury, w tym prawo do emerytury częściowej lub renty. Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu, Najemcą może zostać osoba będącą w wieku przedemerytalnym, nie wcześniej jednak niż na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
2. W szczególnych przypadkach osoba ubiegająca się o najem Lokalu Mieszkalnego może starać się o wspólne zamieszkanie z ojcem, matką, rodzeństwem, opiekunem lub osobą, z którą faktycznie pozostaje we wspólnym pożyciu.
3. Osoba ubiegająca się o najem Lokalu Mieszkalnego oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania, w dniu zawarcia umowy najmu Lokalu powinny udokumentować rozliczanie lub zobowiązać się do rozliczania Podatku Dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym w Opolu, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu Lokalu Mieszkalnego.
4. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem Lokalu Mieszkalnego powinien przekraczać 200% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, jednak nie może wynosić więcej niż 400% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 300% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
5. Wysokość najniższej emerytury obowiązującej w danym okresie ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca pierwszego kwartału każdego roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.
6. O pierwszeństwie przydziału Lokalu Mieszkalnego osobom spełniającym kryteria określone w ust. 1 i 3-4 decydują niżej wymienione kryteria, według kolejności ich ważności:

 1. termin złożenia wniosku — według kolejności złożenia wniosku;
 2. dotychczasowa sytuacja mieszkaniowa wnioskodawcy, z tym, że pierwszeństwo przysługuje osobie, która:
  • utraciła tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem osób, które utraciły to prawo na skutek zadłużenia,
  • zamieszkuje w lokalu usytuowanym w budynku, w stosunku do którego organ nadzoru budowlanego wydał decyzje o opróżnieniu, wyłączeniu z użytkowania lub rozbiórce,
  • zamieszkuje w lokalu, który nie jest przystosowany do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych,
  • zamieszkuje w lokalu, w którym ilość osób przekracza normy powierzchniowe,
  • w dotychczasowym lokalu na każdego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 10 mpowierzchni pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 mtej powierzchni;
 3. wiek – pierwszeństwo przysługuje osobie najwcześniej urodzonej

Preferowani będą mieszkańcy Opola

7. Wnioski o zawarcie umowy najmu Lokalu Mieszkalnego rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową.

Partycypacja

1. Umowa Partycypacji może zostać zawarta pomiędzy OTBS, a:

 • a) osobą fizyczną w stosunku do Lokalu Mieszkalnego, którego będzie Najemcą,
 • b) osobą mającą interes w uzyskaniu Lokalu Mieszkalnego przez wskazaną przez nią osobę trzecią,
 • c) Miastem Opole działającym w celu uzyskania Lokali Mieszkalnych przez wskazane osoby

2. Osoba fizyczna wskazana przez Partycypanta jako Najemca Lokalu Mieszkalnego musi spełniać kryteria przydziału Lokalu Mieszkalnego określone w Regulaminu oraz właściwych przepisach prawa.
3. Umowy Partycypacji zawierane są na czas nieokreślony
4. Kwota Partycypacji jest pobierana w wysokości ustalonej przez OTBS, która wynosi:

Mieszkanie 1 pokojoweMieszkanie 2 pokojowe
50 00060 000

5. Partycypant jest zobowiązany do wniesienia pełnej kwoty Partycypacji przed dniem zawarcia przez Spółkę umowy najmu Lokalu Mieszkalnego z uprawnionym Najemcą.
6. Kwota Partycypacji nie podlega waloryzacji.
7. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia Lokalu Mieszkalnego kwota Partycypacji podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia Lokalu przez Najemcę. Za dzień opróżnienia Lokalu uznaje się dzień przejęcia przez OTBS od Najemcy Lokalu, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. W przypadku śmierci Partycypanta, o którym mowa w ust. 1 lit. a) Umowa Partycypacji wygasa. Kwota Partycypacji podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci Partycypanta, jednakże nie później niż w następnym dniu po dokonaniu wpłaty kwoty Partycypacji przez nowego Partycypanta na rzecz spadkobierców zmarłego Partycypanta, pod warunkiem przedłożenia OTBS prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Partycypancie albo stosownego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Kaucja

Kaucja to 6 krotność czynszu – np. za mieszkanie o wymiarach 32,66 m2 trzeba wpłacić kaucję w wysokości 3703,64 zł [(32,66 x 18,90) x 6].

1. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia Kaucji.
2. Kaucja stanowi nie mniej niż trzykrotność i nie więcej niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu za dany Lokal, obliczonego według stawki czynszu, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
3. Kaucja będzie podlegała zwrotowi w kwocie równej odpowiedniej krotności czynszu, o którym mowa w 4 ust. 8 Regulaminu, obowiązującego w dniu jej zwrotu, jednak w kwocie nie niższej niż Kaucja pobrana.
4. OTBS przysługuje prawo potrącenia z Kaucji należności z tytułu najmu Lokalu lub z tytułu bezumownego korzystania z Lokalu, w szczególności opłat związanych z korzystaniem z Lokalu oraz kosztów przywrócenia Lokalu do stanu pierwotnego, w tym równowartości szkód wyrządzonych w Lokalu i zużycia elementów wyposażenia Lokalu.
5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 1 miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu przez Najemcę i wszystkie osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania.

Czynsz

Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przy ul. Dambonia stawka wyniesie min. 18,90 zł /m.kw. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

 • wodę i odprowadzenie ścieków,
 • energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
 • wywóz nieczystości stałych,
 • konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.

oraz bezpośrednio do dostawców za:

 • energię elektryczną

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są rocznie, a energii cieplnej 1 raz w roku.

Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2020 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę, a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 2,5 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

Przykładowe opłaty czynszowe

1 osoba
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz32,66 m224,90813,23
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 1 osoba5,0420,16
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 1 osoba8,7625,04
4.Opłata za centralne ogrzewanie32,66 m23,20104,51
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 1 osoba49,0098,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych1 osoba28,0028,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie13,0013,00
Razem1101,94
2 osoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz38,01 m224,90946,20
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 2 osoby5,0440,32
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 2 osoby8,7670,08
4.Opłata za centralne ogrzewanie38,01 m23,20121,63
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 2 osoby25,00196,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych2 osoby28,0056,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie13,0013,00
Razem1443,23
© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl