Historia

Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały powołane do życia na podstawie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.95 (Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów Warunki i tryb udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektóre wymagania dotyczące lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków z dnia 04.07.00 (Dz. U. Nr 62).

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o. o. powstało w 1997 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola, która w zarysie określiła przedmiot działalności Spółki oraz wyposażyła Spółkę w kapitał założycielski.

Plany perspektywiczne Opolskiego TBS przewidują budowę pod wynajem ok. 100 mieszkań rocznie.

Zadania spółki

 1. Przedmiotem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Oferta skierowana jest do średniozamożnej grupy społecznej.
 2. Spółka może również:
  1. nabywać budynki mieszkalne,
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
  4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własność Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
  5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
   • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
   • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
   • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
   • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Spółki.

Władze spółki

Zarząd:

Prezes Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Opolu – Tomasz Maciaś

Rada nadzorcza:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sybilla Sędkowska

2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Renata Ruman-Dzido

3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Krzysztof Gergelewicz

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl