Warunki przydziału mieszkań

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 133, poz.654 ze zm.). Zasady wynajmowania mieszkań w zasobach Opolskiego TBS określa regulamin wynajmowania mieszkań zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa w dniu 20 sierpnia 1998 r. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości Towarzystwo może wynająć lokal, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez tę osobę pracy w pobliżu miejsca położenia budynku należącego do zasobów TBS.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS

 Zasoby oddane do użytku do roku 2017  Zasoby oddane do użytku po roku 2018 tj. Kaliska 15-19  Zasoby współfinansowane z grantu Funduszu Dopłat
 art. 30 ust 2 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa  art. 30 ust 2a Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa  art. 7a Ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
        
1 osoba9 191,57 zł 1 osoba8 170,29 zł 1 osoba6 127,72 zł
2 osoby13 568,51 zł 2 osoby11 846,92 zł 2 osoby8 578,80 zł
3 osoby16 632,37 zł 3 osoby14 298,00 zł 3 osoby11 846,92 zł
4 osoby19 696,23 zł 4 osoby16 749,09 zł 4 osoby13 889,49 zł
5 osób22 760,09 zł 5 osób19 608,69 zł 5 osób16 749,09 zł
6 osób25 823,95 zł 6 osób22 468,29 zł 6 osób19 608,69 zł
7 osób28 887,80 zł 7 osób25 327,89 zł 7 osób22 468,29 zł

Kwalifikowanie wniosków

Wnioski o najem mieszkań złożone przez osoby, które partycypują w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach zawartych umów o partycypację rozpatrywane są przez Zarząd OTBS. Wnioski o najem mieszkania złożone przez osoby, które nie partycypują w kosztach budowy lokalu rozpatrywane są przez 3-osobową komisję powołaną przez Zgromadzenie Wspólników, składającą się z:
 
 • przedstawiciela Gminy Opole,
 • przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przedstawiciela TBS.
Ostatecznego ustalenia listy, z którymi mogą być zawarte umowy najmu dokonuje wyżej przedstawiona Komisja w oparciu o dane własne oraz otrzymane od Zarządu Opolskiego TBS. Tryb rozpatrywania wniosków oraz kryteria ich kwalifikacji określa szczegółowo regulamin wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.
 
 Partycypacja

W celu uzyskania mieszkań w zasobach TBS mogą być zawierane z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań przez przyszłych najemców lub pracodawców i inne osoby prawne chcących uzyskać mieszkania dla swych pracowników. Przedmiotem umowy o partycypację są wzajemne zobowiązania:

 • Opolskiego TBS do budowy własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem na rzecz najemcy, który jest jednocześnie partycypantem lub który zostanie wskazany na najemcę przez partycypanta – pracodawcę lub inną osobę prawną,
 • partycypanta – do zapłaty na rzecz Opolskiego TBS kwoty stanowiącej nie więcej niż 30% kosztu lokalu mieszkalnego, która będzie przeznaczona na przygotowanie i realizację budowy budynku mieszkalnego.

Kwota partycypacji stanowi odsetek wartości odtworzeniowej lokalu w dniu podpisywania umowy o partycypację. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania partycypacji jest zwracana w kwocie zwaloryzowanej zgodnie z art. 29 a ust. 3 „O społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa” (z dnia 26 października 1995 r.)

Budowa budynków mieszkalnych finansowana jest przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, dlatego też osoby chcące uzyskać mieszkanie w zasobach TBS i posiadające książeczki mieszkaniowe mogą się starać o wypłatę premii gwarancyjnej poprzez likwidację tej książeczki przy dokonaniu wpłaty kwot partycypacji na podstawie umowy o partycypację w wysokości nie niższej niż 20% kosztów budowy lokalu. Premię gwarancyjną można również uzyskać przy wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust.3.3., przy czym wpłacona kaucja winna przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu (obowiązująca kaucja wynosi 12 czynszów, co stanowi ok. 3,7% wartości odtworzeniowej). Premię wypłaca PKO BP zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 119, poz.1115 ze zm.).

Czynsz

Najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do opłacania czynszu najmu wg stawek czynszu regulowanego pokrywającego spłatę zaciągniętego na budowę kredytu oraz koszty eksploatacji, remontów i administrowania. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki tj. Gmina Opole, którą reprezentuje Prezydent m. Opola i nie może ona być w skali rocznej wyższa niż 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266). Od sierpnia 2022 r. obowiązuje stawka czynszu w wysokości 16,15 zł/m2. Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przy ul. Kaliskiej stawka wnosi 18,90 zł/m2, natomiast dla ul. Nastrojowej 21,40 zł/m2 Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

 • wodę i odprowadzenie ścieków,
 • energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
 • wywóz nieczystości stałych,
 • konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.

oraz bezpośrednio do dostawców za:

 • energię elektryczną,
 • gaz (przy ul. Stokrotek).

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są kwartalnie, a energii cieplnej 1 raz roku. Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2022 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę, a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 3,5 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

 1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 34,8 m2, w którym zamieszkują dwie osoby:

Obecne zasoby

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

34,8 m2

16,15

562,02

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 2 osoby

5,04

40,32

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 2 osoby

8,76

70,08

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

34,8 m2

3,50

121,80

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3 x 2 osoby

49,00

196,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

2 osoby

28,00

56,00

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

5,00

5,00

Razem

1051,22

 

ul. Kaliska

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

34,8 m2

18,90

657,72

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 2 osoby

5,04

40,32

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 2 osoby

8,76

70,08

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

34,8 m2

3,50

121,80

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3 x 2 osoby

49,00

196,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

2 osoby

28,00

56,00

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

9,00

9,00

Razem

1150,92

 

 1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 53 m2, w którym zamieszkują trzy osoby:

Obecne zasoby

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

53,0 m2

16,15

855,95

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 3 osoby

5,04

60,48

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 3 osoby

8,76

105,12

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

53,0 m2

3,50

185,50

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3 x 3 osoby

49,00

294,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

3 osoby

28,00

84,00

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

5,00

5,00

Razem

1590,05

 

ul. Kaliska

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

53,0 m2

18,90

1001,70

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 3 osoby

5,04

60,48

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 3 osoby

8,76

105,12

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

53,0 m2

3,50

185,50

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3 x 3 osoby

49,00

294,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

3 osoby

28,00

84,00

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

9,00

9,00

Razem

1739,08

 

 1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 59,3 m2, w którym zamieszkują cztery osoby:

Obecne zasoby

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

59,3 m2

16,15

957,69

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 4 osoby

5,04

80,64

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 4 osoby

8,76

140,16

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

59,3 m2

3,50

207,55

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3 x 4 osoby

49,00

392,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

4 osoby

28,00

112

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

5,00

5,00

Razem

1895,04

 

ul. Kaliska

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

59,3 m2

18,90

1120,77

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 4 osoby

5,04

80,64

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 4 osoby

8,76

140,16

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

59,3 m2

3,50

207,55

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3x 4 osoby

49,00

392,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

4 osoby

28,00

112,00

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

9,00

9,00

Razem

2062,12

 

 1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 77,5 m2, w którym zamieszkuje pięć osób:

Obecne zasoby

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

77,5 m2

16,15

1251,62

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 5 osób

5,04

100,80

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 5 osób

8,76

175,20

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

77,5 m2

3,50

271,25

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3 x 5 osób

49,00

490,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

5 osób

28,00

140,00

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

5,00

5,00

Razem

2433,87

 

ul. Kaliska

Lp.

Rodzaj opłat

Ilość

Stawka zł

Wartość zł

1.

Czynsz

77,5 m2

18,90

1464,75

2.

Opłata za dostawę zimnej wody

4 m3 x 5 osób

5,04

100,80

3.

Opłata za odprowadzenie ścieków

4 m3 x 5 osób

8,76

175,20

4.

Opłata za centralne ogrzewanie

77,5 m2

3,50

271,25

5.

Opłata za podgrzanie wody

2 m3 x 5 osób

49,00

490,00

6.

Opłata za wywóz nieczystości stałych

5 osób

28,00

140,00

7.

Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną

1 mieszkanie

9,00

9,00

Razem

2651,00

wynosi
© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl