Warunki przydziału mieszkań

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 ze zm.). Zasady wynajmowania mieszkań w zasobach Opolskiego TBS określa regulamin wynajmowania mieszkań zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa w dniu 20 sierpnia 1998 r. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości Towarzystwo może wynająć lokal, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez tę osobę pracy w pobliżu miejsca położenia budynku należącego do zasobów TBS.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS

 Zasoby oddane do użytku do roku 2017  Zasoby oddane do użytku po roku 2018 tj. Kaliska 15-19 
 za 2021  za 2021
 4799,76  4799,76
1 osoba6 551,67 zł 1 osoba5 759,71 zł
2 osoby9 671,52 zł 2 osoby8 351,58 zł
3 osoby11 204,72 zł 3 osoby10 079,50 zł
4 osoby13 388,61 zł 4 osoby11 807,41 zł
5 osób15 572,50 zł 5 osób13 823,31 zł
6 osób17 756,39 zł 6 osób15 839,21 zł
7 osób19 940,28 zł 7 osób17 855,11 zł

Kwalifikowanie wniosków

Wnioski o najem mieszkań złożone przez osoby, które partycypują w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach zawartych umów o partycypację rozpatrywane są przez Zarząd OTBS. Wnioski o najem mieszkania złożone przez osoby, które nie partycypują w kosztach budowy lokalu rozpatrywane są przez 3-osobową komisję powołaną przez Zgromadzenie Wspólników, składającą się z:
 
 • przedstawiciela Gminy Opole,
 • przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przedstawiciela TBS.
Ostatecznego ustalenia listy, z którymi mogą być zawarte umowy najmu dokonuje wyżej przedstawiona Komisja w oparciu o dane własne oraz otrzymane od Zarządu Opolskiego TBS. Tryb rozpatrywania wniosków oraz kryteria ich kwalifikacji określa szczegółowo regulamin wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.
 
 Partycypacja

W celu uzyskania mieszkań w zasobach TBS mogą być zawierane z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań przez przyszłych najemców lub pracodawców i inne osoby prawne chcących uzyskać mieszkania dla swych pracowników. Przedmiotem umowy o partycypację są wzajemne zobowiązania:

 • Opolskiego TBS do budowy własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem na rzecz najemcy, który jest jednocześnie partycypantem lub który zostanie wskazany na najemcę przez partycypanta – pracodawcę lub inną osobę prawną,
 • partycypanta – do zapłaty na rzecz Opolskiego TBS kwoty stanowiącej nie więcej niż 30% kosztu lokalu mieszkalnego, która będzie przeznaczona na przygotowanie i realizację budowy budynku mieszkalnego.

Kwota partycypacji stanowi odsetek wartości odtworzeniowej lokalu w dniu podpisywania umowy o partycypację. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania partycypacji jest zwracana w kwocie zwaloryzowanej zgodnie z art. 29 a ust. 3 „Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (z dnia 26 października 1995 r.) 

Budowa budynków mieszkalnych finansowana jest przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, dlatego też osoby chcące uzyskać mieszkanie w zasobach TBS i posiadające książeczki mieszkaniowe mogą się starać o wypłatę premii gwarancyjnej poprzez likwidację tej książeczki przy dokonaniu wpłaty kwot partycypacji na podstawie umowy o partycypację w wysokości nie niższej niż 20% kosztów budowy lokalu. Premię gwarancyjną można również uzyskać przy wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust.3.3., przy czym wpłacona kaucja winna przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu (obowiązująca kaucja wynosi 12 czynszów, co stanowi ok. 3,7% wartości odtworzeniowej). Premię wypłaca PKO BP zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 119, poz.1115 ze zm.).

Czynsz

Najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do opłacania czynszu najmu wg stawek czynszu regulowanego pokrywającego spłatę zaciągniętego na budowę kredytu oraz koszty eksploatacji, remontów i administrowania. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki tj. Gmina Opole, którą reprezentuje Prezydent m. Opola i nie może ona być w skali rocznej wyższa niż 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266). Od grudnia 2019 r. obowiązuje stawka czynszu w wysokości 12,90 zł/m2. Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przy ul. Kaliskiej stawka wyniesie min. 13,65 zł/m2. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

 • wodę i odprowadzenie ścieków,
 • energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
 • wywóz nieczystości stałych,
 • konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.

oraz bezpośrednio do dostawców za:

 • energię elektryczną,
 • gaz (przy ul. Stokrotek).

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są kwartalnie, a energii cieplnej 1 raz roku. Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2021 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę, a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 3 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 34,8 m2, w którym zamieszkują dwie osoby:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz34,8 m212,90448,92
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 2 osoby4,2834,24
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 2 osoby6,4551,60
4.Opłata za centralne ogrzewanie34,8 m23,00104,40
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 2 osoby18,8075,20
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych2 osoby28,0056,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem775,36
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz34,8 m213,65475,02
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 2 osoby4,2834,24
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 2 osoby6,4551,60
4.Opłata za centralne ogrzewanie34,8 m23,00104,40
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 2 osoby18,8075,20
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych2 osoby28,0056,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem805,46

2. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 53 m2, w którym zamieszkują trzy osoby:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz53,0 m212,90683,70
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 3 osoby4,2851,48
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 3 osoby6,4577,40
4.Opłata za centralne ogrzewanie53,0 m23,00159,00
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 3 osoby18,80112,80
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych3 osoby28,0084,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem1173,38
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz53,0 m213,65723,45
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 3 osoby4,2857,48
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 3 osoby6,4577,40
4.Opłata za centralne ogrzewanie53,0 m23,00159,00
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 3 osoby18,80112,80
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych3 osoby28,0084,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem1217,13

3. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 59,3 m2, w którym zamieszkują cztery osoby:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz59,3 m212,90764,97
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 4 osoby4,2868,64
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 4 osoby6,45103,20
4.Opłata za centralne ogrzewanie59,3 m23,00177,90
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 4 osoby18,80150,40
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych4 osoby28,00112
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem1322,11
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz59,3 m213,65809,44
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 4 osoby4,2868,64
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 4 osoby6,45103,20
4.Opłata za centralne ogrzewanie59,3 m23,00177,90
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3x 4 osoby18,80150,40
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych4 osoby28,00112,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem1430,58

4. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 77,5 m2, w którym zamieszkuje pięć osób:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz77,5 m212,90999,75
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 5 osób4,2885,80
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 5 osób6,45129,00
4.Opłata za centralne ogrzewanie77,5 m23,00232,50
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 5 osób18,80188,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych5 osób28,00140,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem1780,05
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz77,5 m213,651057,87
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 5 osób4,2885,80
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 5 osób6,45129,00
4.Opłata za centralne ogrzewanie77,5 m23,00232,50
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 5 osób18,80188,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych5 osób28,00140,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem1842,17
© 2022 OTBS
Wykonanie: Getso.pl