Warunki przydziału mieszkań

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 133, poz.654 ze zm.). Zasady wynajmowania mieszkań w zasobach Opolskiego TBS określa regulamin wynajmowania mieszkań zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa w dniu 20 sierpnia 1998 r. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości Towarzystwo może wynająć lokal, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez tę osobę pracy w pobliżu miejsca położenia budynku należącego do zasobów TBS.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS

 Zasoby oddane do użytku do roku 2017  Zasoby oddane do użytku po roku 2018 tj. Kaliska 15-19  Zasoby współfinansowane z grantu Funduszu Dopłat
 art. 30 ust 2 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa  art. 30 ust 2a Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa  art. 7a Ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
        
1 osoba8 206,98 zł 1 osoba7 295,09 zł 1 osoba5 471,32 zł
2 osoby12 115,06 zł 2 osoby10 577,88 zł 2 osoby7 659,85 zł
3 osoby14 850,72 zł 3 osoby12 766,41 zł 3 osoby10 577,88 zł
4 osoby17 586,38 zł 4 osoby14 954,94 zł 4 osoby12 401,66 zł
5 osób20 322,04 zł 5 osób17 508,22 zł 5 osób14 954,94 zł
6 osób23 057,70 zł 6 osób20 061,50 zł 6 osób17 508,22 zł
7 osób25 793,36 zł 7 osób22 614,79 zł 7 osób20 061,50 zł

Kwalifikowanie wniosków

Wnioski o najem mieszkań złożone przez osoby, które partycypują w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach zawartych umów o partycypację rozpatrywane są przez Zarząd OTBS. Wnioski o najem mieszkania złożone przez osoby, które nie partycypują w kosztach budowy lokalu rozpatrywane są przez 3-osobową komisję powołaną przez Zgromadzenie Wspólników, składającą się z:
 
 • przedstawiciela Gminy Opole,
 • przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przedstawiciela TBS.
Ostatecznego ustalenia listy, z którymi mogą być zawarte umowy najmu dokonuje wyżej przedstawiona Komisja w oparciu o dane własne oraz otrzymane od Zarządu Opolskiego TBS. Tryb rozpatrywania wniosków oraz kryteria ich kwalifikacji określa szczegółowo regulamin wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.
 
 Partycypacja

W celu uzyskania mieszkań w zasobach TBS mogą być zawierane z Towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań przez przyszłych najemców lub pracodawców i inne osoby prawne chcących uzyskać mieszkania dla swych pracowników. Przedmiotem umowy o partycypację są wzajemne zobowiązania:

 • Opolskiego TBS do budowy własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem na rzecz najemcy, który jest jednocześnie partycypantem lub który zostanie wskazany na najemcę przez partycypanta – pracodawcę lub inną osobę prawną,
 • partycypanta – do zapłaty na rzecz Opolskiego TBS kwoty stanowiącej nie więcej niż 30% kosztu lokalu mieszkalnego, która będzie przeznaczona na przygotowanie i realizację budowy budynku mieszkalnego.

Kwota partycypacji stanowi odsetek wartości odtworzeniowej lokalu w dniu podpisywania umowy o partycypację. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania partycypacji jest zwracana w kwocie zwaloryzowanej zgodnie z art. 29 a ust. 3 „O społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa” (z dnia 26 października 1995 r.)

Budowa budynków mieszkalnych finansowana jest przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, dlatego też osoby chcące uzyskać mieszkanie w zasobach TBS i posiadające książeczki mieszkaniowe mogą się starać o wypłatę premii gwarancyjnej poprzez likwidację tej książeczki przy dokonaniu wpłaty kwot partycypacji na podstawie umowy o partycypację w wysokości nie niższej niż 20% kosztów budowy lokalu. Premię gwarancyjną można również uzyskać przy wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust.3.3., przy czym wpłacona kaucja winna przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu (obowiązująca kaucja wynosi 12 czynszów, co stanowi ok. 3,7% wartości odtworzeniowej). Premię wypłaca PKO BP zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 119, poz.1115 ze zm.).

Czynsz

Najemca z tytułu najmu zobowiązany jest do opłacania czynszu najmu wg stawek czynszu regulowanego pokrywającego spłatę zaciągniętego na budowę kredytu oraz koszty eksploatacji, remontów i administrowania. Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki tj. Gmina Opole, którą reprezentuje Prezydent m. Opola i nie może ona być w skali rocznej wyższa niż 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266). Od grudnia 2019 r. obowiązuje stawka czynszu w wysokości 12,90 zł/m2. Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach inwestycji przy ul. Kaliskiej stawka wyniesie min. 13,65 zł/m2. Stawka czynszu kalkulowana jest w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków. Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany jest do ponoszenia opłat wnoszonych wraz z czynszem do TBS, za:

 • wodę i odprowadzenie ścieków,
 • energię cieplną (podgrzanie wody i centralne ogrzewanie),
 • wywóz nieczystości stałych,
 • konserwację domofonu, anteny zbiorczej itp.

oraz bezpośrednio do dostawców za:

 • energię elektryczną,
 • gaz (przy ul. Stokrotek).

Pełne opomiarowanie odbiorników mediów pozwala najemcy na kształtowanie wysokości miesięcznych opłat za ich używanie. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są kwartalnie, a energii cieplnej 1 raz roku. Poniżej podano przykładowe wyliczenie miesięcznej wielkości czynszu i opłat wnoszonych do Towarzystwa dla mieszkań. Opłaty za media wyliczono wg stawek z 2022 r., przy czym miesięczne zużycie zimnej wody przyjęto w wysokości 4 m3 na osobę, a ciepłej w wysokości 2 m3 na osobę, natomiast zaliczki na zużycie energii cieplej na cele c.o. ustalono na poziomie 3,2 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania.

1. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 34,8 m2, w którym zamieszkują dwie osoby:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz34,8 m216,15562,02
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 2 osoby4,2834,24
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 2 osoby6,4551,60
4.Opłata za centralne ogrzewanie34,8 m23,20111,36
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 2 osoby25,00100,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych2 osoby28,0056,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem920,22
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz34,8 m218,90657,72
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 2 osoby4,2834,24
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 2 osoby6,4551,60
4.Opłata za centralne ogrzewanie34,8 m23,20111,36
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 2 osoby25,00100,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych2 osoby28,0056,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem1019,92

2. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 53 m2, w którym zamieszkują trzy osoby:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz53,0 m216,15855,95
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 3 osoby4,2851,48
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 3 osoby6,4577,40
4.Opłata za centralne ogrzewanie53,0 m23,20169,60
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 3 osoby25,00150,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych3 osoby28,0084,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem1393,43
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz53,0 m218,901001,70
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 3 osoby4,2857,48
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 3 osoby6,4577,40
4.Opłata za centralne ogrzewanie53,0 m23,20169,00
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 3 osoby25,00150,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych3 osoby28,0084,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem1548,58

3. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 59,3 m2, w którym zamieszkują cztery osoby:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz59,3 m216,15957,69
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 4 osoby4,2868,64
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 4 osoby6,45103,20
4.Opłata za centralne ogrzewanie59,3 m23,20189,76
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 4 osoby25,00200,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych4 osoby28,00112
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem1636,29
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz59,3 m218,901120,77
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 4 osoby4,2868,64
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 4 osoby6,45103,20
4.Opłata za centralne ogrzewanie59,3 m23,20189,76
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3x 4 osoby25,00200,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych4 osoby28,00112,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem1803,37

4. Opłaty czynszowe dla mieszkania o powierzchni 77,5 m2, w którym zamieszkuje pięć osób:

Obecne zasoby
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz77,5 m216,151251,62
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 5 osób4,2885,80
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 5 osób6,45129,00
4.Opłata za centralne ogrzewanie77,5 m23,20248,00
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 5 osób25,00250,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych5 osób28,00140,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie5,005,00
Razem2109,42
ul. Kaliska
Lp.Rodzaj opłatIlośćStawka złWartość zł
1.Czynsz77,5 m218,901464,75
2.Opłata za dostawę zimnej wody4 m3 x 5 osób4,2885,80
3.Opłata za odprowadzenie ścieków4 m3 x 5 osób6,45129,00
4.Opłata za centralne ogrzewanie77,5 m23,20248,00
5.Opłata za podgrzanie wody2 m3 x 5 osób25,00250,00
6.Opłata za wywóz nieczystości stałych5 osób28,00140,00
7.Opłaty za konserwację domofonu, instalację telewizyjną1 mieszkanie9,009,00
Razem
2326,55

1995

© 2023 OTBS
Wykonanie: Getso.pl